Vedtægter

 

Foreningen Kulturremisen eksisterer ikke længere. På den baggrund er der fremsendt reviderede vedtægter for RemisenBrande Fond, til godkendelse hos Erhvervs- og civilstyrelsen. Disse forventes godkendt i 2022 og vil afløse de nuværende vedtægter. Gældende vedtægter kan læses her.

Vedtægter for RemisenBrande fond

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Institutionens navn er RemisenBrande Fond, og fonden er stiftet af Brande Kommune.

 

§ 2.

Hjemstedet er Ikast-Brande Kommune.

 

§ 3.

Det er RemisenBrande Fonds formål at udvikle og drive et center, hvor der udlejes lokaler til lokale, regionale og internationale aktiviteter indenfor kunst og kultur, herunder lokaler til cafe og bio. Endvidere kan centret udlejes til arrangementer i forbindelse med erhverv og turisme.

 

KAPITAL

§ 4.

Grundkapitalen i RemisenBrande Fond andrager kr. 1.500.000,00 skriver en million femhundrede tusinde kroner. Kapitalen er tilvejebragt ved indskud af ejendommen matr.nr. 25 d til RemisenBrande, beliggende Remisevej 1, 7330 Brande.

 

§ 5.

RemisenBrande Fonds indtægter består af:

  1. Lejeindtægter og forpagtningsafgifter og renter af formue.
  2. Værdier, der ved gave eller lignende tilfalder RemisenBrande Fond og som giver ikke har truffet beslutning om skal bindes som grundkapital.

 

§ 6.

Ved udleje til kommercielle arrangementer skal lejer betale markedsprisen herfor.

 

OVERSKUDDETS ANVENDELSE

§ 7.

Årets overskud disponeres nærmere efter bestyrelsens beslutning efter følgende retningslinier: Overskuddet skal anvendes dels til stadigt at udvikle og forbedre udstillingsfaciliteterne og i øvrigt almene velgørende formål i Ikast-Brande Kommune.

 

REMISENBRANDE FONDS LEDELSE

§ 8.

RemisenBrande Fond ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der udpeges således:

Et medlem udpeges af Ikast-Brande Byråd for en periode på 4 år sammenfaldende med byrådsperioder.
Fire-seks medlemmer udpeges af bestyrelsen for Foreningen Kulturremisen Brande blandt denne forenings medlemmer. Disse medlemmer udpeges for en periode på 2 år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra følgende beslutninger, som kræver at mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor:

  • Beslutning om pantsætning eller salg af ejendommen matr.nr. 25 d, beliggende Remisevej 1, 7330 Brande.
  • Beslutning om ændring af fondens vedtægter.
  • Beslutning om fondens opløsning.

 

§ 9.

Bestyrelsesmøder indkaldes med passende mellemrum og varsel af formanden. Formanden er pligtig til at indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det.
Det påhviler bestyrelsesformanden at sikre, at der føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 

§ 10.

RemisenBrande Fond tegnes af direktøren sammen med formanden eller næstformanden, eller af formanden og næstformanden i forening.

 

ÅRSRAPPORT OG REVISION

§ 11.

RemisenBrande Fonds regnskabsår er kalenderåret.
Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en årsrapport.
Årsrapport indsendes til Ikast-Brande Byråd senest 14 dage efter årsrapporten er godkendt af bestyrelsen.

 

§ 12.

Årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Budget og tilhørende planer indsendes til Byrådet senest 14 dage efter godkendelse i bestyrelsen.

 

FONDENS LIKVIDATION

§ 13.

Såfremt RemisenBrande Fond ophører med at eksistere, skal formuen anvendes til uddeling til almennyttige formål i Ikast-Brande kommune, eventuelt i regi af en ny fond.

 

Således vedtaget i 2007.