Vedtægter

Vedtægter for RemisenBrande Fond

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Institutionens navn er RemisenBrande Fond og fonden er stiftet af Brande Kommune.

 

§ 2.

Hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

 

§ 3.

Det er RemisenBrande Fonds formål at udvikle og drive et center, hvor der udlejes lokaler til lokale, regionale og internationale aktiviteter indenfor kunst og kultur, herunder lokale til cafe og bio.

Endvidere kan centret udlejes til arrangementer i forbindelse med erhverv og turisme.
 

Kapital

§ 4.

Grundkapitalen i RemisenBrande Fond andrager kr. 1.500.000,00 skriver en million femhundredetusinde kroner. Kapitalen er tilvejebragt ved indskud af ejendommen matr. Nr. 25 d til RemisenBrande, beliggende Remisevej 1, 7330 Brande.
 

§ 5.

RemisenBrande Fonds indtægter består af:

 

  1. Lejeindtægter og forpagtningsafgifter og renter af formue.
  2. Værdier, der ved gave eller lignende tilfalder RemisenBrande Fond, og som giver ikke har truffet beslutning om skal bindes som grundkapital.

 

§ 6.

Ved udleje til kommercielle arrangementer skal lejer betale markedsprisen herfor.

 

Overskuddets anvendelse

§ 7.

Årets overskud disponeres nærmere efter bestyrelsens beslutning efter følgende retningslinjer:

Overskuddet skal anvendes dels til stadigt at udvikle og forbedre udstillingsfaciliteterne og i øvrigt almene velgørende formål i Ikast- Brande Kommune.

 

Den overordnede ledelse af RemisenBrande Fond
 

§ 8.

RemisenBrande Fond ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen er RemisenBrande s øverste myndighed.

Bestyrelsen skal sammensættes, således at den samlede bestyrelse besidder nødvendig viden og erfaring til at varetage overordnet og strategisk ledelse, som bl.a. omfatter den strategiske udvikling, sikring af en forsvarlig organisation og et forsvarligt kapitalberedskab.

Stk. 2. 3-5 bestyrelsesmedlemmer udpeges ved selvsupplering, hvor bestyrelsen udpeger et medlems efterfølger efter retningslinjerne i stk. 5.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem udpeges af foreningen Brande City.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Ikast-Brande Byråd. For en periode på 4 år, sammenfaldende med byrådsperioderne.

Stk. 5. Ved selvsupplering af bestyrelsen efter stk. 2, skal bestyrelsen sikre en formel, grundig og gennemsigtig proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Processen skal sikre en analyse af kompetencebehovet med udgangspunkt i bestyrelsens opgaver og RemisenBrande s strategiske mål for en flerårig periode.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter stk. 2 og 3 vælges for en 2årig periode og genudpegning kan finde sted.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra følgende beslutninger, som kræver at mindst tre fjerdedele af bestyrelsens medlemmer herfor:

  • Beslutning om pantsætning eller salg af ejendommen matr.nr. 25e, Brande by, beliggende Remisevej 1, 7330 Brande.
  • Beslutning om ændring af fondens vedtægter.
  • Beslutning om fondens opløsning.

§ 9.

Bestyrelsesmøder indkaldes med passende mellemrum og varsel af formanden.

Formanden er pligtig til at indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Det påhviler bestyrelsesformanden at sikre, at der føres en forhandlingsprotokol, er underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 10.

RemisenBrande Fond tegnes af direktøren sammen med formanden eller næstformanden eller af formanden og næstformanden i forening.

 

Årsrapport og revision

§ 11.

RemisenBrande Fond s regnskabsår er kalenderåret.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en årsrapport.

Årsrapporten indsendes til Ikast-Brande Byråd senest 14 dage efter at årsrapporten er godkendt af bestyrelsen.


§ 12.

Årsrapporten revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Budget og tilhørende planer indsendes til Byrådet senest 14 dage efter godkendelse i bestyrelsen.

 

Fondens likvidation

§ 13.

Såfremt RemisenBrande Fond ophører med at eksistere, skal formuen anvendes til uddeling til almennyttige formål i Ikast-Brande Kommune, evt. i form af indskud i en ny fond.

 

Vedtaget af bestyrelsen for RemisenBrande Fond, den 31. Januar 2022.

Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 9. februar 2022

Holger Skott - Formand

Peder Holt - Næstformand

Karen Skyum

Erik Bonnet Lauritzen

Helle Mathiasen

Ole Barkholt

Morten Ebler

 

 

/ Marianne Jeppesen